สรุปประเด็นใหม่

new2สรุปประเด็นสำคัญเพิ่มเติมnew2new2แจ้งประกาศ ณ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖new2
ส่วนของอาจารย์ผู้สอนห้อง ๑,๒ และ ๕(พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ประธานพงศ์)
สรุป พรบ.ที่มีโทษทางอาญา ในส่วนอาจารย์ผู้สอน ห้องที่ ๑, ๒ และ ๕(พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ประธานพงศ์)
สรุป พรบ.ยาเสพติด

๑.ยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดประเภทและรายการไว้ดังนี้
ก.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ มี ๓๙  รายการ เช่น ยาไอซ์ เฮโรอีน แอลเอสดี ยาบ้า
ข. ประเภท ๒ มี ๑๐๒ รายการ เช่น…..
ค.ประเภท ๓ เป็นยาตำรับไม่กำหนดรายการ มอร์ฟีนฯ โคเคน เพียงแต่มียาเสพติดประเภท ๒ ผสม
ง.ประเภท ๔ มี ๓๒ รายการ เป็นพวกน้ำยาสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือ ๒
จ.ประเภท ๕ มี ๔ รายการ เช่น เห็ดขี้ควาย พืขกัญชาเป็นต้น
๒. จำนวนหน่วยการใช้ยาเสพติดซึ่งมีไว้ในครอบครองสันนิษฐานว่า มีไว้เพื่อจำหน่าย เช่น ยาบ้า จำนวน ๑๕ เม็ด
๓. การปลูกฝิ่น,กัญชา ถือว่า ผลิตยาเสพติด แม้จะมีต้นเดียว
๔. หน่วยงานที่จะตรวจยืนยันผลทดสอบสารเสพติดในร่างกายได้แก่หน่วยงานใดบ้าง
๕. ยาเสพติดประเภทหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่จะขอมีได้
๖. ความผิดเกี่ยวกับการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำผิดตามกฎหมายยาเสพติดมีอะไรบ้าง มีโทษอย่างไร
๗.รัฐมนตรีรักษาการตาม พรบ.ยาเสพติด ได้แก่กระทรวงใด
สรุป พรบ.ค้าประเวณี
๑.ดูความหมายบทนิยาม โดยเฉพาะคำว่า ค้าประเวณีหมายถึงอย่างไร เป็นธุระจัดหาคืออย่างไร สถานค้าประเวณีคืออย่างไร
๒.ดูเรื่องโทษของผู้ค้าประเวณี ผู้เข้าไปมั่วสุม
๓. ดูคณะกรรมการ กคอ.ว่า มีใครเป็นกรรมการบ้าง โดยเฉพาะตำรวจ และดูอำนาจหน้าที่ให้แม่นยำ อย่าไปปะปนกับอำนาจหน้าที่ของคณะอื่น
๔.ดูเรื่องอายุผู้ค้า ที่ทำให้คนที่จะรับโทษหนักขึ้นมีอะไรบ้าง
๕.ดูโทษหนักในบ้างข้อหาที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมกี่เท่า
๖.ดูเรื่องการสอบสวนเปรียบเทียบและบุคคลบางจำพวกต้องถูกส่งตัวไปดำเนินการต่อมีอย่างไรบ้าง
สรุป พรบ.สุรา
๑.ดูเรื่องขออนุญาตขายสุรา การขนสุรา โทษในความผิดหลัก ๆ ดูคำนิยาม ดูตำแหน่งที่จะอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ

สรุป พรบ.ภาพยนตร์วีดีทัศน์
๑.ดูความหมายของนายทะเบียน และ รมต.ผู้รักษาการ
๒.ดูคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่
๓.ดูการอุทธรณ์ กำหนดเวลา อุทธรณ์
๔.ดูเรื่องการตรวจพิจารณา ข้อยกเว้นที่ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ที่ไม่ต้องตรวจพิจารณา
๕.ดูคุณสมบัติของผู้จะขออนุญาตประกอบกิจการ กำหนดเวลาใบอนุญาต
๖.ดูเรื่องของอำนาจว่าจะตกเป็นของกระทรวงใดในกรณีใดบ้าง
๗.ดูการอุทธรณ์ ระยะเวลาการพิจรณาอุทธรณ์
สรุป พรบ.โรงแรม
๑.ผู้จัดการโรงแรม การเลิกประกอบกิจการต้องทำอย่างไร
๒. เรื่องการเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่ต้องขออนุญาต
๓. หน้าที่ผู้จัดการโรงแรม
๔. ดูเรื่องนายทะเบียนว่าหมายถึงผู้ใดบ้าง และมีขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างไร
๕.ดูเรื่อง รมต.ผู้รักษาการ
๖.ดูเรื่องทะเบียนผู้พักโรงแรม
๗. ดูเรื่อง อำนาจหน้าที่ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ และระดับตำแหน่ง
๘. การจะปฏิเสธผู้พักได้กรณีใดบ้าง
สรุป พรบ.คนเข้าเมือง
๑. ดูข่าวชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าประเทศไทยซึ่งเป็นข่าวขณะนี้ถูกจับจำนวนมาก
๒. ดู รมต.รักษาการ ตาม พรบ.ฉบับนี้
๓.ดูการที่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาชั่วคราวแล้วอยู่เกินกำหนดต้องแจ้งเรื่องที่พัก ดูโรงแรมที่คนเหล่านี้เข้าพักจะแจ้งภายในกำหนดเวลาเท่าใด
๔.ดูความหมายของผู้ใดใน พรบ.ฉบับนี้ ถ้าเป็นคนต่างด้าวพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร ดูโทษของเจ้าบ้าน
๕.ดูพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ใครแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
สรุป พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
๑.ดูตั้งแต่คำนิยาม รมต.ผู้รักษาการ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ว่ามีตำแหน่งใดบ้างที่ตำรวจเข้าไปเป็นกรรมการหรือไม่ อย่างไร ดูอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๒.ดูสถานที่ห้ามบริโภค สถานที่ห้ามขาย
๓.ดูประกาศห้ามขายในวันสำคัญมีวันอะไรบ้าง
๔.ดูโทษ ข้อห้ามบริโภค ในสถานที่ต่าง ๆ ว่ามีโทษอย่างไร
สรุป พรบ.การพนัน
๑.ดู ประเภทการพนันว่ามีประเภทใดบ้าง บัญชีไหน อยู่ประเภทใด จำชื่อการเล่นแปลก ๆ
๒.ดูการอนุญาตอย่างไหนขอได้ ขอไม่ได้ อย่างไหนต้องออกเป็นกฎหมาย เช่น พรฎ.จึงจะอนุญาตได้
๓.ดูข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเป็นผู้เล่นจะมีอย่างไร ข้อแก้ตัวว่ามีอย่างไร
๔.ดูความหมายการจัดให้มีการเล่นการพนันว่าลักษณะไหนบ้าง
๕.ดูเรื่องของกลางที่จะพึงยึดได้ ยึดไม่ได้ ในการจับการพนัน
๖. ดูเรื่องโพยสลากกินรวบว่า ถ้าเป็นโพยเก่าจะจับได้หรือไม่ อย่างไร
สรุป พรบ.อาวุธปืน
๑.ส่วนประกอบของอาวุธปืนที่จะถือว่ายังเป็นอาวุธปืนอยู่
๒.ดูการพาอาวุธปืน กรณีไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว แต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ดูข้อยกเว้นของผู้ได้รับอนุญาตแล้ว ยังมีข้อห้ามอะไรบ้าง ซึ่งถ้าหากพกไปก็ถือว่าผิด ดูอายุใบอนุญาตพกปืน
๓.ดูคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้จะขอมีอาวุธปืน
๔.ดูการครอบครองอาวุธปืนแทนผู้อื่น กฎหมายยกเว้นกรณีใดบ้าง
๕.ดูการอุทธรณ์ในกรณีนายทะเบียนได้ปฏิเสธการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ตาม พรบ.อาวุธปืน ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน
๖.ดูการขอมีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร และภายในจังหวัดว่าเป็นอำนาจของใคร อย่างไร
๗.ดูเรื่องนายทะเบียนอาวุธปืน ใน กทม.และต่างจังหวัด ว่าหมายถึงใครบ้าง
๘.ดูเรื่องอายุใบอนุญาต ถ้าขอแล้วไม่ซื้อภายในกำหนดจะขาดอายุอย่างไร
สรุป พรบ.คอมพิวเตอร์
๑.ดูความหมายของคำนิยาม –การเข้าถึงระบบ  -การเข้าถึงข้อมูล  – ดูความผิดตาม พรบ.ที่ว่าที่ให้ยอมความได้คือเรื่องอะไรบ้าง   – ดูอำนาจของ พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีอย่างไร   – ดูเรื่องผู้ให้บริการ ต้องรักษาข้อมูลไว้เท่าใด
สรุป พรบ.ค้ามนุษย์
๑.ดูข้อหา……..มีลักษณะอย่างไร
๒.ดูการบังคับใช้แรงงานหรือบริการกับการสมัครใจแตกต่างกันอย่างไร
๓.ดูความหมายของคำว่าเด็ก
๔.ดูว่าประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติประเภทที่ในฐานะอะไรบ้าง
๕. ดูว่านิติบุคคลจะทำผิดได้หรือไม่ ต้องรับโทษอย่างไร   -ผู้จัดการนิติบุคคลต้องรับโทษด้วยหรือไม่อย่างไร   – ดูการกระทำผิดของ เจ้าพนักงานว่ามีโทษอย่างไร
สรุป พรบ.สถานบริการ
๑. ดูบทนิยาม คำว่า สถานบริการให้เข้าใจแต่ละประเภท
๒. ดูคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการว่ามีอย่างไร รวมทั้งโรคต้องห้ามต่าง ๆ
๓.ข้อห้ามของผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ
๔. ดูระยะเวลาพิจารณา…..ของเจ้าพนักงาน
๕.ดูการพกอาวุธเข้าไปในสถานบริการและข้อยกเว้น
๖.ดูการอุทธรณ์คำเพิกถอนใบอนุญาตว่าต้องอุทธรณ์ต่อใคร อย่างไร ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด
๗.ดูเรื่องอายุผู้เกี่ยวข้อง
๘.ดูอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
สรุป พรบ.ป่าไม้
๑.ดูความหมายของคำว่า “ป่า” และไม่ใช่ “ ป่า” ให้เข้าใจจึงจะเข้าใจเรื่องไม้หวงห้าม
๒.ดูเรื่องการแปรรูปไม้ในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินว่า ต้องขออนุญาตหรือไม่อย่างไร
๓.ดูเรื่องประกาศ……ควบคุมแปรรูปไม้
๔.ดูเรื่องการนำไม้ผ่านด่านป่าไม้ว่า ไม้อะไรที่จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม้อะไรไม่ต้องแจ้งอย่างไร ดูเรื่องการเสียค่าธรรมเนียม
๕.ดูเรื่องการมีเอกสารอะไรจากโรงค้าไม้
๖. ดูเรื่องการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ในเขตควบคุม อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการตั้งโรงงาน อย่างไรยังไม่ถือว่าเป็นการตั้งโรงงาน
๗.ประเภทไม้หวงห้าม บัญชีไม้หวงห้ามมีอะไรบ้าง
๘.เรื่องสิ่งปลูกสร้างซึ่งทำจากไม้แปรรูปหวงห้าม จะพ้นโทษต้องอยู่เท่าใด
๙.ดูเรื่องของป่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s