สรุปประเด็นใหม่

new2สรุปประเด็นสำคัญเพิ่มเติมnew2new2แจ้งประกาศ ณ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖new2
ส่วนของอาจารย์ผู้สอนห้อง ๑,๒ และ ๕(พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ประธานพงศ์)
สรุป พรบ.ที่มีโทษทางอาญา ในส่วนอาจารย์ผู้สอน ห้องที่ ๑, ๒ และ ๕(พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ประธานพงศ์)
สรุป พรบ.ยาเสพติด

๑.ยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดประเภทและรายการไว้ดังนี้
ก.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ มี ๓๙  รายการ เช่น ยาไอซ์ เฮโรอีน แอลเอสดี ยาบ้า
ข. ประเภท ๒ มี ๑๐๒ รายการ เช่น…..
ค.ประเภท ๓ เป็นยาตำรับไม่กำหนดรายการ มอร์ฟีนฯ โคเคน เพียงแต่มียาเสพติดประเภท ๒ ผสม
ง.ประเภท ๔ มี ๓๒ รายการ เป็นพวกน้ำยาสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือ ๒
จ.ประเภท ๕ มี ๔ รายการ เช่น เห็ดขี้ควาย พืขกัญชาเป็นต้น
๒. จำนวนหน่วยการใช้ยาเสพติดซึ่งมีไว้ในครอบครองสันนิษฐานว่า มีไว้เพื่อจำหน่าย เช่น ยาบ้า จำนวน ๑๕ เม็ด
๓. การปลูกฝิ่น,กัญชา ถือว่า ผลิตยาเสพติด แม้จะมีต้นเดียว
๔. หน่วยงานที่จะตรวจยืนยันผลทดสอบสารเสพติดในร่างกายได้แก่หน่วยงานใดบ้าง
๕. ยาเสพติดประเภทหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่จะขอมีได้
๖. ความผิดเกี่ยวกับการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำผิดตามกฎหมายยาเสพติดมีอะไรบ้าง มีโทษอย่างไร
๗.รัฐมนตรีรักษาการตาม พรบ.ยาเสพติด ได้แก่กระทรวงใด
สรุป พรบ.ค้าประเวณี
๑.ดูความหมายบทนิยาม โดยเฉพาะคำว่า ค้าประเวณีหมายถึงอย่างไร เป็นธุระจัดหาคืออย่างไร สถานค้าประเวณีคืออย่างไร
๒.ดูเรื่องโทษของผู้ค้าประเวณี ผู้เข้าไปมั่วสุม
๓. ดูคณะกรรมการ กคอ.ว่า มีใครเป็นกรรมการบ้าง โดยเฉพาะตำรวจ และดูอำนาจหน้าที่ให้แม่นยำ อย่าไปปะปนกับอำนาจหน้าที่ของคณะอื่น
๔.ดูเรื่องอายุผู้ค้า ที่ทำให้คนที่จะรับโทษหนักขึ้นมีอะไรบ้าง
๕.ดูโทษหนักในบ้างข้อหาที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมกี่เท่า
๖.ดูเรื่องการสอบสวนเปรียบเทียบและบุคคลบางจำพวกต้องถูกส่งตัวไปดำเนินการต่อมีอย่างไรบ้าง
สรุป พรบ.สุรา
๑.ดูเรื่องขออนุญาตขายสุรา การขนสุรา โทษในความผิดหลัก ๆ ดูคำนิยาม ดูตำแหน่งที่จะอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ

สรุป พรบ.ภาพยนตร์วีดีทัศน์
๑.ดูความหมายของนายทะเบียน และ รมต.ผู้รักษาการ
๒.ดูคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่
๓.ดูการอุทธรณ์ กำหนดเวลา อุทธรณ์
๔.ดูเรื่องการตรวจพิจารณา ข้อยกเว้นที่ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ที่ไม่ต้องตรวจพิจารณา
๕.ดูคุณสมบัติของผู้จะขออนุญาตประกอบกิจการ กำหนดเวลาใบอนุญาต
๖.ดูเรื่องของอำนาจว่าจะตกเป็นของกระทรวงใดในกรณีใดบ้าง
๗.ดูการอุทธรณ์ ระยะเวลาการพิจรณาอุทธรณ์
สรุป พรบ.โรงแรม
๑.ผู้จัดการโรงแรม การเลิกประกอบกิจการต้องทำอย่างไร
๒. เรื่องการเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่ต้องขออนุญาต
๓. หน้าที่ผู้จัดการโรงแรม
๔. ดูเรื่องนายทะเบียนว่าหมายถึงผู้ใดบ้าง และมีขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างไร
๕.ดูเรื่อง รมต.ผู้รักษาการ
๖.ดูเรื่องทะเบียนผู้พักโรงแรม
๗. ดูเรื่อง อำนาจหน้าที่ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ และระดับตำแหน่ง
๘. การจะปฏิเสธผู้พักได้กรณีใดบ้าง
สรุป พรบ.คนเข้าเมือง
๑. ดูข่าวชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าประเทศไทยซึ่งเป็นข่าวขณะนี้ถูกจับจำนวนมาก
๒. ดู รมต.รักษาการ ตาม พรบ.ฉบับนี้
๓.ดูการที่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาชั่วคราวแล้วอยู่เกินกำหนดต้องแจ้งเรื่องที่พัก ดูโรงแรมที่คนเหล่านี้เข้าพักจะแจ้งภายในกำหนดเวลาเท่าใด
๔.ดูความหมายของผู้ใดใน พรบ.ฉบับนี้ ถ้าเป็นคนต่างด้าวพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร ดูโทษของเจ้าบ้าน
๕.ดูพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ใครแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
สรุป พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
๑.ดูตั้งแต่คำนิยาม รมต.ผู้รักษาการ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ว่ามีตำแหน่งใดบ้างที่ตำรวจเข้าไปเป็นกรรมการหรือไม่ อย่างไร ดูอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๒.ดูสถานที่ห้ามบริโภค สถานที่ห้ามขาย
๓.ดูประกาศห้ามขายในวันสำคัญมีวันอะไรบ้าง
๔.ดูโทษ ข้อห้ามบริโภค ในสถานที่ต่าง ๆ ว่ามีโทษอย่างไร
สรุป พรบ.การพนัน
๑.ดู ประเภทการพนันว่ามีประเภทใดบ้าง บัญชีไหน อยู่ประเภทใด จำชื่อการเล่นแปลก ๆ
๒.ดูการอนุญาตอย่างไหนขอได้ ขอไม่ได้ อย่างไหนต้องออกเป็นกฎหมาย เช่น พรฎ.จึงจะอนุญาตได้
๓.ดูข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเป็นผู้เล่นจะมีอย่างไร ข้อแก้ตัวว่ามีอย่างไร
๔.ดูความหมายการจัดให้มีการเล่นการพนันว่าลักษณะไหนบ้าง
๕.ดูเรื่องของกลางที่จะพึงยึดได้ ยึดไม่ได้ ในการจับการพนัน
๖. ดูเรื่องโพยสลากกินรวบว่า ถ้าเป็นโพยเก่าจะจับได้หรือไม่ อย่างไร
สรุป พรบ.อาวุธปืน
๑.ส่วนประกอบของอาวุธปืนที่จะถือว่ายังเป็นอาวุธปืนอยู่
๒.ดูการพาอาวุธปืน กรณีไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว แต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ดูข้อยกเว้นของผู้ได้รับอนุญาตแล้ว ยังมีข้อห้ามอะไรบ้าง ซึ่งถ้าหากพกไปก็ถือว่าผิด ดูอายุใบอนุญาตพกปืน
๓.ดูคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้จะขอมีอาวุธปืน
๔.ดูการครอบครองอาวุธปืนแทนผู้อื่น กฎหมายยกเว้นกรณีใดบ้าง
๕.ดูการอุทธรณ์ในกรณีนายทะเบียนได้ปฏิเสธการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ตาม พรบ.อาวุธปืน ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน
๖.ดูการขอมีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร และภายในจังหวัดว่าเป็นอำนาจของใคร อย่างไร
๗.ดูเรื่องนายทะเบียนอาวุธปืน ใน กทม.และต่างจังหวัด ว่าหมายถึงใครบ้าง
๘.ดูเรื่องอายุใบอนุญาต ถ้าขอแล้วไม่ซื้อภายในกำหนดจะขาดอายุอย่างไร
สรุป พรบ.คอมพิวเตอร์
๑.ดูความหมายของคำนิยาม –การเข้าถึงระบบ  -การเข้าถึงข้อมูล  – ดูความผิดตาม พรบ.ที่ว่าที่ให้ยอมความได้คือเรื่องอะไรบ้าง   – ดูอำนาจของ พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีอย่างไร   – ดูเรื่องผู้ให้บริการ ต้องรักษาข้อมูลไว้เท่าใด
สรุป พรบ.ค้ามนุษย์
๑.ดูข้อหา……..มีลักษณะอย่างไร
๒.ดูการบังคับใช้แรงงานหรือบริการกับการสมัครใจแตกต่างกันอย่างไร
๓.ดูความหมายของคำว่าเด็ก
๔.ดูว่าประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติประเภทที่ในฐานะอะไรบ้าง
๕. ดูว่านิติบุคคลจะทำผิดได้หรือไม่ ต้องรับโทษอย่างไร   -ผู้จัดการนิติบุคคลต้องรับโทษด้วยหรือไม่อย่างไร   – ดูการกระทำผิดของ เจ้าพนักงานว่ามีโทษอย่างไร
สรุป พรบ.สถานบริการ
๑. ดูบทนิยาม คำว่า สถานบริการให้เข้าใจแต่ละประเภท
๒. ดูคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการว่ามีอย่างไร รวมทั้งโรคต้องห้ามต่าง ๆ
๓.ข้อห้ามของผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ
๔. ดูระยะเวลาพิจารณา…..ของเจ้าพนักงาน
๕.ดูการพกอาวุธเข้าไปในสถานบริการและข้อยกเว้น
๖.ดูการอุทธรณ์คำเพิกถอนใบอนุญาตว่าต้องอุทธรณ์ต่อใคร อย่างไร ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด
๗.ดูเรื่องอายุผู้เกี่ยวข้อง
๘.ดูอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
สรุป พรบ.ป่าไม้
๑.ดูความหมายของคำว่า “ป่า” และไม่ใช่ “ ป่า” ให้เข้าใจจึงจะเข้าใจเรื่องไม้หวงห้าม
๒.ดูเรื่องการแปรรูปไม้ในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินว่า ต้องขออนุญาตหรือไม่อย่างไร
๓.ดูเรื่องประกาศ……ควบคุมแปรรูปไม้
๔.ดูเรื่องการนำไม้ผ่านด่านป่าไม้ว่า ไม้อะไรที่จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม้อะไรไม่ต้องแจ้งอย่างไร ดูเรื่องการเสียค่าธรรมเนียม
๕.ดูเรื่องการมีเอกสารอะไรจากโรงค้าไม้
๖. ดูเรื่องการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ในเขตควบคุม อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการตั้งโรงงาน อย่างไรยังไม่ถือว่าเป็นการตั้งโรงงาน
๗.ประเภทไม้หวงห้าม บัญชีไม้หวงห้ามมีอะไรบ้าง
๘.เรื่องสิ่งปลูกสร้างซึ่งทำจากไม้แปรรูปหวงห้าม จะพ้นโทษต้องอยู่เท่าใด
๙.ดูเรื่องของป่า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s